เงื่อนไขและคุณสมบัติ
  ♦ รับโฉนด นส.4จ. , นส.3ก.
(ติดห้ามโอน 10 ปีก็รับ)
  ♦ ไม่รับโฉนด ส.ป.ก. /โฉนดครุฑดำ

เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้
  ♦ บัตรประชาชนฉบับจริง ทั้งผู้กู้/ผู้ค้ำ ประกัน (กรณีขอสินเชื่อวงเงินเกิน 40,000 บาท) 
  ♦ ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง ทั้งผู้กู้/ผู้ค้ำ ประกัน (กรณีขอสินเชื่อวงเงินเกิน 40,000 บาท)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ
♦ ผู้กู้เป็นกลุ่มอาชีพเกษตรกรมีสมุดเขียวยืนยันอาชีพ

♦ จับกลุ่ม 3 คน (เป็นคนกู้ร่วมกัน) ผู้กู้ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านหรืออำเภอเดียวกัน (ต้องอยู่คนละทะเบียนบ้าน)

♦ อายุ 30-65 ปี

♦ ทำการเกษตรต่อเนื่อง 2 ปีขึ้นไป (ขั้นต่ำ)

มี 2 เงื่อนไขให้เลือก ดังนี้
ส่งคืนแบบรายเดือนหรือรายงวด
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
ยกเว้น ทหาร ทหารผ่านศึกที่พิการ
ตำรวจ ทนาย อิสลาม

เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้
♦ บัตรประชาชนฉบับจริง ของผู้กู้ทั้ง 3 คน

♦ ทะเบียนบ้านฉบับจริง ของผู้กู้ทั้ง 3 คน

♦ เล่มเขียวทะเบียนเกษตรกร ฉบับจริง

♦ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฉบับจริง (ถ้าเปลี่ยน)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ
  ♦ ผู้กู้เป็นกลุ่ม “เจ้าบ้าน”
มีทะเบียนบ้านฉบับจริงยืนยันว่าเป็น “เจ้าบ้าน” อาศัยมามากกว่า 1 ปี
 ♦ จับกลุ่ม 3 คน (เป็นคนกู้ร่วมกัน) ผู้กู้ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านหรืออำเภอเดียวกัน (ต้องอยู่คนละทะเบียนบ้าน)
 ♦ อายุ 30-65 ปี

ยกเว้น ทหาร ทหารผ่านศึกที่พิการ
ตำรวจ ทนาย อิสลาม

เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้

  ♦ บัตรประชาชนฉบับจริง ของผู้กู้ทั้ง 3 คน

  ♦ ทะเบียนบ้านฉบับจริง ของผู้กู้ทั้ง 3 คน (ต้องอาศัยมามากกว่า 1 ปี)

  ♦ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฉบับจริง (ถ้าเปลี่ยน)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ
  ♦ รับรถ จ.ย.ย. รถเก๋ง รถกระบะ-ตอนเดียว/สองตอน (นำรถมาให้เจ้าหน้าที่สาขาดูที่บริษัท)

  ♦ รถไถ รถเกี่ยวข้าว (พนักงานตรวจสอบรถที่บ้านลูกค้า)

  ♦ ครอบครองเกิน 1 เดือน

  ♦ เจ้าของรถและเล่มทะเบียนต้องมีภูมิลำเนาอยู่ตามทะเบียนราษฎรจังหวัดนั้น

เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้
  ♦ บัตรประชาชนฉบับจริง

  ♦ ทะเบียนบ้านฉบับจริง

  ♦ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฉบับจริง (ถ้าเปลี่ยน)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ
  ♦ เป็นลูกค้าโฉนดที่ดิน เครดิตส่งดียังไม่ปิดบัญชีและเป็นลูกค้ามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

  ♦ ไม่มีค้ำประกัน

  ♦ อายุ 20-70 ปี

เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้
  ♦ บัตรประชาชนฉบับจริง ทั้งผู้กู้/ผู้ค้ำ (เจ้าของโฉนดที่ดิน)

  ♦ ทะเบียนบ้านฉบับจริง ทั้งผู้กู้/ผู้ค้ำ (เจ้าของโฉนดที่ดิน)

  ♦ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฉบับจริง (ถ้าเปลี่ยน)

  ♦ อ้างอิงข้อมูลการส่งดี (สินเชื่อโฉนดที่ดิน) จากบริษัท

เงื่อนไขและคุณสมบัติ
♦ เป็นคนในครอบครัวของลูกค้าโฉนดที่ดิน ส่งดีครบ 1 ปี เช่น สามี-ภรรยา (มีใบทะเบียนสมรส) พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง มีหลักฐานยืนยัน เช่น ทะเบียนบ้าน

♦ ผู้ค้ำประกันเป็นลูกค้าโฉนดที่ดิน (เจ้าของโฉนด) ปัจจุบันที่ยังไม่ปิดบัญชี เครดิตดีไม่ต่ำกว่า 1 ปี

♦ อายุ 20-70 ปี

เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้
♦ บัตรประชาชนฉบับจริง ทั้งผู้กู้/ผู้ค้ำ (เจ้าของโฉนดที่ดิน)

♦ ทะเบียนบ้านฉบับจริง ทั้งผู้กู้/ผู้ค้ำ (เจ้าของโฉนดที่ดิน)

♦ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฉบับจริง (ถ้าเปลี่ยน)

♦ อ้างอิงข้อมูลการส่งดี (สินเชื่อโฉนดที่ดิน) จากบริษัท

เงื่อนไขและคุณสมบัติ
  ♦ ผู้กู้เป็นข้าราชการประจำ/พนักงาน  รัฐวิสาหกิจประจำเท่านั้น!!!

  ♦ ผู้กู้ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้น

  ♦ มีบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจฉบับจริง

  ♦ หนังสือรับรองเงินเดือน + รับรองการทำงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์

  ♦ ระยะเวลาการทำงาน 2 ปีขึ้นไป

  ♦ Book Bank ย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร (เล่มที่รับเงินเดือน)

  ♦ เอกสารการเช็คเครดิตบูโร

  ♦ อายุ 26 – 45 ปี

ยกเว้น ทหาร ทหารผ่านศึกที่พิการ
ตำรวจ ทนาย อิสลาม

เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้
  ♦ บัตรประชาชนฉบับจริง ของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน

  ♦ ทะเบียนบ้านฉบับจริง ของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน

  ♦ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฉบับจริง (ถ้าเปลี่ยน)

  ♦ บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจฉบับจริง ของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน

  ♦ หนังสือรับรองเงินเดือน + หนังสือรับรองการทำงานของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน (ยืนยันที่ทำงาน)

  ♦ Book Bank ย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคารของผู้กู้

  ♦ เอกสารการเช็คเครดิตบูโรทุกแผ่นที่โชว์ข้อมูลของผู้กู้

เงื่อนไขและคุณสมบัติ
♦ ผู้กู้เป็น “ลูกค้าเก่า” ที่นำโฉนดที่ดินมาขอสินเชื่อของบริษัท (ปิดบัญชีไปแล้ว) มีประวัติส่งดี

♦ ผู้กู้ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้น

♦ ลูกค้าต้องไม่มีหลักทรัพย์ที่ติดสัญญาอยู่กับบริษัท (คือปิดบัญชีทั้งหมดแล้ว)

♦ Book Bank ย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร

♦ อายุ 30 -50 ปี

ยกเว้น ทหาร ทหารผ่านศึกที่พิการ
ตำรวจ ทนาย อิสลาม

เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้
♦ บัตรประชาชนฉบับจริง ของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน

♦ ทะเบียนบ้านฉบับจริง ของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน

♦ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฉบับจริง (ถ้าเปลี่ยน)

♦ Book Bank ย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคารของผู้กู้

เงื่อนไขและคุณสมบัติ
  ♦ ผู้กู้เป็นพนักงานบริษัท ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆ

  ♦ มีเงินเดือน 7,000 บาท ขึ้นไป

  ♦ หนังสือรับรองเงินเดือน+รับรองการทำงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์

  ♦ ระยะเวลาการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
(เป็นพนักงานประจำ)

  ♦ book bank ย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร (เล่มที่รับเงินเดือน)

  ♦ เอกสารการเช็คเครดิตบูโร

  ♦ สลิปเงินเดือน ต้องเป็น ตัวจริง จากบริษัทที่เป็นกระดาษ Carbon หรือเป็นไฟล์ PDF ที่มีหัวและลายเซ็นจากบริษัทที่ทำงาน เท่านั้น

  ♦ อายุ 22 – 45 ปี

ยกเว้น ทหาร ทหารผ่านศึกที่พิการ
ตำรวจ ทนาย อิสลาม

เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้

  ♦ บัตรประชาชนฉบับจริง ทั้งผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน

  ♦ ทะเบียนบ้านฉบับจริง ทั้งผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน

  ♦ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฉบับจริง (ถ้าเปลี่ยน)

  ♦ หนังสือรับรองเงินเดือน + หนังสือรับรองการทำงานของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน (ยืนยันที่ทำงาน)

  ♦ Book Bank ย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคารของผู้กู้

  ♦ เอกสารการเช็คเครดิตบูโรทุกแผ่นที่โชว์ข้อมูลของผู้กู้

หมายเหตุ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด